Frågor och svar

Har du frågor om vuxenutveckling, angränsande frågor eller om du vill ge feedback till mig som ansvarar för sajten så skriv en kommentar nedan!

Här följer svar på vanliga frågor:

Vad är vuxenutveckling?

Vuxenutveckling, eller vuxenutvecklingspsykologi, handlar om att kartlägga och mäta olika aspekter av utveckling för tänkande, värderingar och meningsskapande både på individnivå och kulturell nivå. Den viktigaste slutsatsen man kan dra från studierna och forskningsfältet är att vi kan se en utvecklingsdimension i vår psykologi som fortsätter genom hela livet. Det som utvecklas är vår förmåga att föra komplexa resonemang, vårt sätt att förstå och förhålla oss till vår omvärld och till oss själva, vår förmåga att ta olika perspektiv och vår förmåga att reflektera kring olika frågor.

Det finns flera olika teorier som beskriver olika aspekter av denna personliga utveckling och som kommer från olika vetenskapsgrenar, från psykometriska mätmetoder till mera matematiskt grundade teorier. Sammantaget ger alla teorierna och perspektiven en samstämmig bild av de olika distinkta stadier vi rör oss genom.

Hur går utvecklingen till? Hur utvecklas man?

Det finns ett mönster som man kan hitta i de flesta teorierna, att utvecklingen sker genom en kombination av differentiering och integrering. Differentiering är en ökad uppdelning i olikheter, i ökad mångfald och fler nyanser, medan integrering är när dessa olika delar förs ihop och koordineras till en fungerande helhet. Ungefär som en bil som består av många olika delar som samverkar för att åka i den riktningen vi styr eller ett helt samhälle med dess många samverkande delar.

En utvecklingsprocess kan man beskriva som något som börjar i ett odifferentierat och enkelt tillstånd, som vår kropp som börjar som ett embryo eller en enkel äggcell. Cellen befruktas, börjar dela sig och de olika delarna får olika funktioner – differentiering. De olika delarna bygger sedan upp vävnad och organ som alla samverkar i vår kropp för att vi ska kunna fungera – integrering. Ju längre i utvecklingen vi kommer, ju mer differentierade och integrerade vi blir, desto mer komplexa blir vi också.

Liknande fungerar det på det mentala planet där vi lär oss att hantera fler delar och se fler skillnader och nyanser samtidigt som vi lär oss att integrera alla delar för att se allt mer komplexa mönster. Ett exempel är den språkliga utvecklingen där vi först lär oss ord och sedan lär oss att koppla ihop orden till meningar och stycken. Eller från skolan där vi först lär oss en massa fakta och sedan lär oss att knyta ihop trådarna till att se allt mer komplexa och djupa samband.

Är det en rent kognitiv utveckling som bara handlar om tänkande och intelligens?

Man brukar tala om två stora skolor eller inriktningar inom vuxenutvecklingen, en som handlar om komplexitetsutveckling och en som handlar om jagutveckling och meningsskapande. Den första handlar främst om vårt tänkande eller kognition och hur vi organiserar information vid olika stadier av komplexitet inom oss när vi löser olika svåra uppgifter. Uppgifter kan gå från låg komplexitet som att koordinera rörelser för att krypa framåt, till hög komplexitet i att skapa ett hållbart samhälle, leda en stor organisation eller införa demokrati i en nation som tidigare inte haft det.

Jagtvecklingen å andra sidan tar ett helhetsgrepp på hur vi skapar mening, hur vi tolkar det vi upplever och orienterar oss i världen och hur vi identifierar oss. Grad av självinsikt skulle man kunna säga. Det kan handla vad vi tar för givet om oss själva, om andra och vad vi anser är rationellt. Också här kan vi beskriva utvecklingen i olika stadier som går från oreflekterad och odifferentierad till en ökad förmåga att reflektera över vad man tidigare tagit för givet och en högre grad av självinsikt.

Har vuxenutveckling något att göra med evolutionspsykologi?

Nej, evolutionspsykologin studerar hur människans psyke idag beror på hur vi formats av förhistoriska livsvillkor. I vuxenutvecklingen tittar vi främst på hur individen utvecklas, men också i viss mån hur kulturen och samhället påverkar denna utveckling. De båda forskningsfälten står dock inte i motsatsförhållande till varandra.

Har vuxenutveckling något att göra med utvecklingspsykologi?

Ja, man kan säga att utvecklingspsykologin studerar hur barn utvecklas till att bli vuxna. Där har man ofta synen att man är färdigvuxen i de sena tonåren. Vuxenutvecklingen studerar vad som händer efter det och hur man fortsätter att växa. Om man t ex läser vidare vid högre utbildning när man är 20 är det rimligt att man utvecklas vidare i sitt tänkande och mognar tills man tar examen vid 25. Jean Piagets stadieteori över barnets kognitiva utveckling som är central i utvecklingspsykologin ses också som en grund inom en del av vuxenutvecklingen. Typiskt är att teorierna beskriver hur stadierna fortsätter förbi Piagets högsta formaloperationella stadie som man vanligtvis når i tonåren.

Vuxenutvecklingsmodellerna är som regel giltiga även för barn, så man kan alltså se vuxenutvecklingen som en utvidgning av utvecklingspsykologin. Om vi ska försöka förstå hur vi kommer att utvecklas vidare så kan det alltså vara intressant att titta tillbaka på när vi var barn eftersom det fungerar efter samma principer. Så istället för att antingen vara barn eller vuxen, antingen outvecklad eller utvecklad, så kan man säga att vi alla är under ständig utveckling!

Har vuxenutveckling något att göra med positiv psykologi?

Nej, ganska lite. Positiv psykologi handlar mest om lycka och välbefinnande hos individen. I vuxenutveckling kan man se att våra uppfattningar om vad som gör oss lyckliga förändras i och med att vi utvecklas och kan ta nya perspektiv på världen och på oss själva. Ibland sätter man ordet ”positive” framför ”adult development” för att markera att det inte handlar om terapi eller åldrande utan snarare om en utveckling av förmågor som att ta perspektiv eller föra komplexa resonemang som ökar genom hela livet. Däremot uppstår intressanta frågor när man kombinerar de båda fälten, som om människor på de högre stadierna är lyckligare. Det är frågor jag berör i min bok Vuxen men inte färdig.

Har vuxenutveckling något att göra med psykoanalys?

Det finns en viss koppling i Erik Eriksson som utvecklade Sigmund Freuds tankar om barnets psykosexuella utveckling till en modell som beskrev ett antal stadier genom hela livet. Eriksson hade en viss påverkan på Jane Loevinger och Robert Kegan som båda gjorde teorier för ego- eller jagutvecklingen.

Har komplext tänkande något att göra med IQ?

Det hade varit intressant att studera närmare hur de är kopplade, och gissningsvis är de det. En fördel med att mäta hierarkisk komplexitet är vi kan definiera hur komplexa alla uppgifter och resonemang är. Om man kan föra resonemang på en viss komplexitetsnivå är det ganska enkelt att visa vad som krävs för att ta sig till nästa nivå och anpassa övningar för detta.

Den hierarkiska komplexiteten är också kopplad till utvecklingspsykologin så att man kan jämföra utvecklingen mellan olika områden. Den ger en fix skala som man utvecklas efter från födsel genom hela livet. Men man befinner sig som regel på olika stadier beroende på vilket område eller ämne man rör sig i.

 

7 thoughts on “Frågor och svar”

 1. Vi ska sätta igång analysen inom de närmaste veckorna, så gissningsvis och förhoppningsvis innan denna månad är slut.

 2. Nu är det snart dags att sammanställa och genomföra analysen, men några veckor till kommer det ta innan jag kan maila ut resultat.

 3. Hej,

  Är det för sent för att göra testet? Jag kommer inte vidare när jag klickar på “Till testen”

  //Magnus

 4. Hej,

  Ja, nu håller vi på att utvärdera en omgång. Den kommer att öppnas upp igen senare, så det blir snart möjlighet att göra det.

  Kristian

 5. Intressant! Skulle gärna göra testet men det är visst fortfarande inte öppet. Följer med stort intresse utvecklingen i ert arbete.

  Ulf

Leave a Comment