Excellent Teaching Practitioner

I början av sommaren fick jag besked om att min ansökan till LTH:s pedagogiska akademi bifallits, vilket innebär att jag erhållit den akademiska kompetensgraden ETP, eller Excellent Teaching Practitioner. Man skulle kunna säga att en ETP motsvarar en docentur, fast med inriktning mot den pedagogiska gärningen istället för ens forskningsområde.

Ansökan går till så att man skriver en pedagogisk portfölj, ett dokument på ca 12 sidor där man redogör för sin pedagogiska grundsyn och praktik. Tillsammans med CV mm bedöms den sedan utifrån olika kriterier som huruvida man har ett fokus på studenternas lärande (istället för bara på det som ska läras ut) och att man har ett forskande förhållningssätt, t ex genom att utgå från en vetenskaplig grund och befintliga teorier i undervisningen och att man strävar efter återkoppling på det man gör i undervisningen.

Ett huvudintresse för mig i pedagogiken är frågeställningen hur vi genom vårt lärande kan växa i vårt tänkande och växa som människor. Framför allt är jag då intresserad av personliga transformationer när lärandet förändrar ens syn på världen till att bli mer komplex. Och hur man som lärare kan stödja denna utveckling.

För att beskriva denna utveckling använder jag vuxenutvecklingsteorier som MHC och 6 språk för kunskap och lärande. När det gäller MHC är jag intresserad av hur vi kan överföra vår förmåga till att tänka komplext i ett ämne till andra ämnen och hur vi kan integrera denna kunskap, t ex när vi hanterar komplexa och illa strukturerade frågeställningar som inte låter sig beskrivas inom ramarna för ett ämne. Den senare teorin använder jag exempelvis för att lägga upp undervisningen och för att illustrera olika perspektiv på kunskap och lärande, alltså hur vi förhåller oss till kunskapen, och hur dessa utvecklas när vi mognar i vårt tänkande.

Man kan säga att jag bedriver undervisning såväl som arbetar med personlig utveckling som båda vilar på en vetenskaplig grund.

Här är en del av utlåtandet och motiveringen till min utnämning från bedömargruppen som bestod av en grupp lärarkollegor som själva antagits till den pedagogiska akademin:

Kristian Stålne presenterar en teoretiskt mycket stark pedagogisk portfölj med en tydlig koppling till den praktiska undervisningsverksamheten. Den pedagogiska praktiken är innehållsrik och Kristian Stålne analyserar och problematiserar på ett utmärkt sätt sin pedagogiska verksamhet i relation till sina teoretiska kunskaper. Kristian Stålne har, med sina gedigna och delvis banbrytande pedagogiska kunskaper, en stor potential att framöver påverka den pedagogiska utvecklingen vid LTH. Utvecklingsmöjligheter gäller främst spridning av pedagogiska erfarenheter till lärare inom andra ämnesområden lokalt vid LTH. Samtliga kriterier för antagning till LTHs Pedagogiska Akademi är uppfyllda.

1 thought on “Excellent Teaching Practitioner”

Comments are closed.